تعلیمات اجتماعی

درس15

هدف کلی:آشنایی بازندگی روستایی.
مفاهیم:1.کوچنشینی:نوعی زندگی است که درآن افرادمسکن ثابت ندارند شغل أکثرآنان مبتنی بردامداری است.
‏2.روستای متمرکز:به روستاهایی که خانه هادرکنارهم ساخته می شوندوخانه های روستایی،قنات،چشمه وغیره دوریک میدان ساخته می شود.
‏3.روستای پراکنده:روستاهایی که خانه های آن بصورت پراکنده است وزمین های کشاورزی دربین خانه هاقراردارد.
تصاویر:1.شکل 1:فعالیت دامداری رانشان می دهدولی می توانست ازتصاویربهتراستفاده کند.
‏2.شکل2:مقصدنشان دادن یک روستاراداردامااین منظوررااصلأنمی رساند.
‏3.شکل3و5:روستای متمرکزرانشان میدهدکه تصاویرجالبی است.
‏4.شکل4،7:روستای پراکنده رانشان می دهد.
فعالیت ها:1.کوچنشینی:شغل دامداری،مسکن:قابل انتقال وجابجایی.
یکجانشینی:شغل:کشاورز،مسکن:ثابت.
‏2.عوامل پیدایش روستاهاعبارتنداز:آب کافی،خاک مساعد،آب وهوای مناسب.
روش تدریس:مبتی برفناوری اطلاعات 
‏      .فیلم روستاهای ایران برای این دروس بسیارجالب است

+ فرامرزیعقوبی ; ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢۸
comment نظرات ()

درس7

هدف کلی:آشنایی باچگونگی عمل آبهابرروی سطح زمین.
مفاهیم:آبهای جاری:به آبهای که درسطح زمین جریان دارندآبهای جاری می گویند .
آبهای فرودو:مقدارآبی که به درون خاک فرومی روند.
سفره ی آب های زیرزمینی:آب های فرورو دردرون زمین به سطح غیرقابل نفوذی می رسندوآنجاجمع می شوندکه به آن سفره آب زیرزمینی می گویند.
دریاچه:چاله های بسیاروسیع که آبهای جاری درون آن جمع می شوندوبه دریاهای آزادراه ندارند.
تصاویر:شکل یک:چرخه ی آب رانشان داده است ولی قسمت آبهای جاری وفروروراخوب نشان نداده است.
فعالیت:1.حرکت آب درناهمواری هابه دوصورت جاری فرورو است.
‏2.ازدریاچه هابرای ماهیگیری،قایق رانی،ورزشهای زمستانی وتأمین آب استفاده می شود.
‏3.میزان نفوذآب درخاک جنس خاک وشیب زمین بستگی دارد.
روش تدریس:مبتنی برفناوری اطلاعات.
فیلم:فیلم مستندآبها

+ فرامرزیعقوبی ; ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢۸
comment نظرات ()

درس23

هدف کلی:آشنایی باقاره قطب جنوب.
مفاهیم:آیس برگ:گاهی قطعه های عظیمی ازیخچال های قطبی می شکنندودرآب هاشناورمی شوندکه به آن آیس برگ می گویند.
تصاویر:شکل 96:موقعیت قاره قطب جنوب رانشان می دهد.
شکل97:حیوانات وصنایع قطب جنوب رانشان می دهد.
شکل98:تصویرپنگوئن امپراطوررانمایش می دهد.
شکل99:منابع قطب جنوب رانشان می دهد.
شکل100:چرخه ی غذایی درقطب جنوب رانشان می دهد.
شکل101:منابع آلوده کننده درقطب جنوب رانمایش می دهد.
فعالیت:روغن وبنزین کشتی ها،فاضلاب ها وزباله های اتمی،باندهای فرودگاهی ازجمله عوامل آلوده کننده محیط قطب جنوب است.
روش تدریس:مبتنی برفناوری اطلاعات

+ فرامرزیعقوبی ; ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢۸
comment نظرات ()

درس16

هدف کلی:آشنایی بااقتصاددرقاره ی اروپا.
تصاویر:شکل59.کشاورزی صنعتی دراروپارانشان می دهداماتصویرخیلی قدیمی است.
شکل60.حمل ونقل پیشرفته دراروپارانشان میدهد.
شکل61.برج ساعت بیگ بن درلندن رانشان میدهد.
شکل62.ورزش زمستانی درکوههای آلپ رانشن می دهدامااین تصویرخوبی نیست.
شکل63:مراکزصنعتی اروپارانشان می دهد.
فعالیت ها:1.به دلیل پیشرفت صنایع ونیازبه مواداولیه این کشورهابه استعمارسایرکشورهاپرداختند.
‏2.بدلیل استفاده ازوسایل و ادوات جدیدکشاورزی،کشاورزی این قاره پیشرفته است.
‏3.بدلیل مراکزفرهنگی وتاریخی فراوان دراین قاره گردشگری رونق دارد.
روش تدریس:مبتی بر فناوری اطلاعات

+ فرامرزیعقوبی ; ۱٠:٥۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢۸
comment نظرات ()

درس9

هدف کلی:آشنایی باقاره ی آفریقاازنظرناهمواری وموقعیت.
مفاهیم:گسل:به شکستگی های پوسته ی زمین که بااختلاف ارتفاع همراه است.
تصاویر:شکل 30:موقعیت قاره آفریقارانشان می دهد.
شکل31:ناهمواری آفریقارانشان می دهدامانقشه نیست.
شکل32:تپه های ماسه ای آفریقارانشان می دهداماتصویرجالبی نیست.
شکل33:شهرقاهره ورودنیل رانشان میدهداماازتصاویربهتر می توانست استفاده کند.
فعالیت :4.به دلیل صاف وبدون بریدگی بودن سواحل آفریقابرای پهلو گرفتن کشتی مناسب نیست.
‏5.طویل ترین رودجهان نیل نام دارد.
روش تدریس:مبتنی برفناوری اطلاعات

+ فرامرزیعقوبی ; ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢۸
comment نظرات ()

درس2

هدف کلی:آشنایی باموقعیت قاره آسیا.
مفاهیم:تنگه ی برینگ:حدفاصل میان قاره آسیاوآمریکادرشمالی ترین نقطه ی این دو قاره.
کانال سوئز:کانالی که دوقاره آسیا وآفریقارادرمحل دریای سرخ ومدیترانه ازهم جدامی کند.
تصاویر:شکل4:موقعیت قاره آسیارادرجهان نشان می دهد.
شکل5:رشته کوه هیمالیارانشان می دهداماویژگی های خاص این رشته کوه مانندارتفاع دراین شکل دیده نمی شود.
شکل6:ناهمواری های آسیارانشان می دهدولی نقشه نیست وتصویراست.
فعالیت:1.جلگه ی بین النهرین فلات ایران راازعربستان جدامی کند.
‏2.درمغرب جلگه ی سیبری کوه اورال ودرمشرق آن رودینی سئی قراردارد
‏3.رودهای مهم هندازرشته کوه هیمالیاسرچشمه می گیردوبه اقیانوس هندمی ریزد.
‏4.رودهای مهم چین هوانگهو،یانگ تسه کیانگ ومکنگ است.
روش تدریس:مبتنی برفناوری اطلاعات

+ فرامرزیعقوبی ; ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢۸
comment نظرات ()

درس4

هدف کلی:آشنایی باویژگی های فلات ایران.مفاهیم:فلات: به سرزمین بلند ووسیع که از اطراف به سرزمین های پست وکم ارتفاع منتهی می شود.
جلگه:سرزمین پست وهموارکه ازآبرفت رودهابوجودآمده است وبه دریایادریاچه ی دائمی ختم می شود.
تصاویر:شکل 9.نقشه ی فلات ایران است اماچون مقیاس نداردپس نقشه نیست ونقاشی است.
جواب فعالیت ها:1.رشته کوههای حاشیه ی فلات ایران البرزدرشمال،زاگرس درغرب وجنوب غرب سلیمان شرق است.
2.جلگه های حاصلخیزفلات ایران از آبرفت رودهایی که ازرشته کوههای این فلات سرچشمه گرفته است بوجودآمده است.
3.وسعت فلات ایران ازکشورایران بیشتراست زیراشامل قسمتی ازکشورافغانستان وپاکستان نیزمی شود.
روش تدریس:مبتنی بر فناوری اطلاعات.
استفاده ازنرم افزار فلش پلیرونشان دادن تصاویرمتحرک

+ فرامرزیعقوبی ; ۱٠:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢۸
comment نظرات ()

درس18

هدف کلی:آشنایی باموقعیت وآب وهوای ناحیه ی خزری.
مفاهیم:دریای خزر:دریاچه ای درشمال کشورایران که به دلیل وسعت زیادآن رادریاچه می نامند.
تصاویر:شکل 6: موقعیت ناحیه ی خزری رانشان می دهد.
شکل 61:توزیع بارش درناحیه ی خزری رانشان می دهدامابرای دانش آموزراهنمایی واضح نیست.
جواب فعالیت:1.ناحیه ی خزری میان رشته کوه البرزودریاچه ی مازندران است.
2.کوه های البرزباعث جلوگیری ازنفوذرطوبت به داخل ایران می شود.
بادهای این ناحیه موجب انتقال رطوبت به داخل این ناحیه می شود.
دریای خزرموجب افزایش رطوبت وباران دراین ناحیه می شود.
روش تدریس:مبتنی برفناوری اطلاعات.
برای این درس از نرم افزارفلش پلیر بایدحتمااستفاده شود

+ فرامرزیعقوبی ; ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/٢۸
comment نظرات ()

← صفحه بعد